Norge Folketelling, 1910 - FamilySearch Historical Records

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

Norge Geographylogo.pngSpråk: norsk | English

Access the Records
CID
{{{CID2}}}
{{{CID3}}}
{{{CID4}}}
{{{CID5}}}
{{{CID6}}}
{{{CID7}}}
{{{CID8}}}
{{{CID9}}}
This article describes a collection of records scheduled to become available at FamilySearch.org.
Norway
Flag of Norway.png
Flag of Norway
NO Locator Map Norway.jpg
Map of Norway
Norway.png
Location of Norway
Record Description
Record Type Folketelling
Collection years: 1910
Language: Norsk språk
Title in the Language Folketallet for Norge 1ste December 1910
FamilySearch Resources
Related Websites
Archive
The National Archives of Norway


Hvorfor burde jeg se på denne samlingen?[edit | edit source]

Dette er folketellingen 13 og omfatter alle personer i Norge 1.desember 1910. Den ble beordret av kongelig resolusjon den 23. september 1909. Opptellingen ble utført under ledelse av Det Statistiske Centralbyrå.

Hva er i denne samlingen?[edit | edit source]

Dette er en allnavnsindeks til folketellingen i Norge i 1910. Instruksene til opptellerene finnes på Registreringssentral for Historiske Data side Instrukser og Skjemaer til Folketellinga 1910

Å lese disse postene[edit | edit source]

Disse opptegnelsene er på Norsk. Hvis du trenger hjelp til å lese disse oppføringene, kan du se følgende veiledninger:

Hva kan disse postene fortelle meg?[edit | edit source]

Denne folketellingen inkluderte spørsmål om:

 • Personens navn
 • Kjønn
 • Familiestilling
 • Sivilstand
 • Yrke

 • Fødselsdato og år
 • Fødested
 • Religiøs tilhørighet
 • Nasjonalitet
 • Språk

Spørsmålene fra hver enkelt ble registrert på form #2, Husliste over folketallet 1.desember 1910". Denne folketellingen inkluderte også en seksjon med spørsmål for besøkende norsk-amerikanere.

Spørsmål på folketellingen[edit | edit source]

Folketellingsskjemaet inneholdt følgende spørsmål. Ikke all informasjon er inkuldert i indeksposten.

Spørsmål# Norsk Engelsk
1 Personernes nr. Person No.
2 Personernes navn Person's Name
3 Kjøn. Mænd (m.), kvinder (k.) Sex: Male (M), Female (K)
4 Om bosat på stedet (b.) eller om kun midlertidig tilstede (mt.) eller om midlertidig fraværende (f.) If residing in this place (b) or if temporarily present (mt) or temporarily absent (f)
5 For dem, som kun var midlertidig tilstedeværende: sedvanlig bosted. For those temporarily present: regular residence
6 For dem, som var midlertidig fraværende: antagelig opholdssted 1ste december. For those temporarily absent: presumed residence on 1st December
7 Stilling i familien. (Husfar, husmor, søn, datter, tjenestetyende, logerende hørende til familien, enslig losjerende, besøkende o. s. v.) (hf, hm., s., d., tj , fl., el., b.). Position in the family (Male head of household, housewife, son, daughter, servant, relatives of the family, lodger, visitors, etc.) (hf., Hm., S., D., Tj, fl., El., B.)
8 Egteskabelig stilling Marital status
9a Erhverv og livsstilling. Også husmors eller barns særlige erhverv. Angi tydelig og specielt næringsvei eller fag, som vedkommende person utøver eller arbeider i, og således at vedkommendes stilling i erhvervet kan sees (f. eks. forpagter, skomakersvend, cellulosearbeider). Dersom nogen har flere erhverv, anføres disse, hovederhvervet først. Business and lifestyle. Also the special profession of housewife or child. Indicate clearly and specifically the industry or subjects that the person in question exercises or works in, and so that his / her position in the profession can be identified (e.g. tenant, shoemaker, papermill worker). If someone has more professions, indicate these, the main occupation first.
9b Hvis arbeidsledig på tællingstiden, sættes her bokstaven: I If employed at time of the census, write "I" here.
10 Fødselsdag og fødselsår. Birthday and birth year
11 Fødested. (For dem, der er født i samme herred som tællingsstedet, skrives bokstaven (t.), for de øvrige skrives herredets (eller sognets) eller byens navn. For de i utlandet fødte: landets (eller stedets) navn) Birthplace. (For those born in the same district as the census place, write the letter (t), for the others write the name of the district (or parish) or the name of the city. For those born abroad: the name of the country (or place)).
12 Undersåtlig forhold. For norske undersåtter skrives bokstaven N.; for de øvrige anføres vedkommende stats navn Citizenship. For Norwegian subjects write the letter "N"; for other write the name of the country.
13 Trossamfund. (For medlemmer av den norske statskirke skrives bokstaven s.; for de øvrige anføres vedkommende trossamfunds navn, eller i tilfælde, (Uttrådt, intet samfund). Religious affiliation. (For members of the Norwegian state church, write the letter s.; for others, the name of the religious group, or in the case of excommunication, none.
14 Sindssvak, døv eller blind. Var nogen av de anførte personer: døv? (d.), blind? (b.), sindssyk? (s.), åndssvak (d.v.s. fra fødselen eller den tidligste barndom)? (aa.). Insane, deaf, or blind. Were any of the people listed: deaf? (d.), blind? (b.), insane? (s.), feeble-minded (i.e. from birth or early childhood)? (Aa.).
Rubrikkerne 15 og 16 utfyldes for ethvert bosted, hvor personer av lappisk, finsk (kvænsk) eller blandet nationalitet forekommer. Questions 15 and 16 are only used for residences where persons of Lappis, Finnish (Kven) or mixed nationality occur.
15 Nationalitet. Norsk (n.), lappisk, fastboende (If.), lappisk, nomadiserende (ln.), finsk, kvænsk (f.), blandet (b.). Nationality. Norwegian (n.), Lapp, permanent residence (If.), Lapp, nomadic (ln.), Finnish, Kven (f.), Mixed (b.).
16 Sprog, der tales i vedkommendes hjem: norsk (n.), lappisk (l.), finsk, kvænsk (f.). Languages spoken in their home: Norwegian (n.), Lappish (l.), Finnish, Kven (f.).

Samlingsinnhold[edit | edit source]

Skjemaene som brukes i denne tellingen er lik de fra 1900. Hovedskjemaet samlet inn informasjon om boligen og personene som bodde der. Opplisting av sjømenn om bord på norske skip i utenlandske havner opphørte.

Eksempelbilde[edit | edit source]

Hvordan søker jeg i denne samlingen?[edit | edit source]

Før du søker i denne samlingen, er det nyttig å vite:

 • Navnet på din stamfar
 • Når de ble født
 • Omtrentlig idé om hvor de bodde i 1910

Søk i indeksen[edit | edit source]

You will be able to search this collection when it is published.

Hvordan analyserer jeg resultatene?[edit | edit source]

Sammenlign hvert resultat fra søket ditt med det du vet for å finne ut om det er like. Dette kan kreve undersøkelse av flere oppføringer eller bilder. Hold oversikt over forskningen din i en forskningslogg.

Hva gjør jeg nå?[edit | edit source]

Jeg fant personen jeg var ute etter, hva nå?[edit | edit source]

 • Fortsett å søk i indeksen og poster for å identifisere andre slektninger
 • Når du leter etter en person som hadde et felles navn, se på alle oppføringene for navnet før du bestemmer deg for hva som er riktig. Vær oppmerksom på at mange personer har samme navn
 • Du må kanskje sammenligne informasjonen til mer enn én familie eller person for å ta denne beslutningen
 • Vær oppmerksom på at transkripsjonsfeil kan oppstå, som med enhver indeks

Jeg finner ikke personen jeg leter etter, hva nå?[edit | edit source]

 • Let etter forskjellinge tavemåter for navnene. Du bør også se etter aliasnavn, klengenavn og forkortede navn
 • Søk i indekser og registreringer av nærliggende områder
 • Prøv alternative søkemetoder som bare å fylle ut søkeboksen for etternavnet (eller søkeboksen for gitt navn) på landingssiden og la den andre boksen stå tom og deretter klikk på søk. Dette bør returnere en liste over alle med det bestemte navnet. Du kan deretter bla gjennom listen etter personer som kan være din stamfar
 • Det er også mulighet for at en familie ble utelatt i folketellingen

Forsknings hjelpemiddler[edit | edit source]

Følgende artikler vil hjelpe deg i din forskning for din familie i Norge.

Å siterer denne samlingen[edit | edit source]

Sitater hjelper deg med å holde oversikt over steder du har søkt, og kilder du har funnet. Identifisering av kildene dine hjelper andre med å finne oppføringene du brukte.

Sitat for samlingen:
Sitatet for denne samlingen finner du på siden "Collection Details" i seksjonen Citing this Collection.
Dokumentsitat:
Når du ser på en oppføring, kan sitatet vises ved å klikke rullegardinpilen ved siden av Document Information.