User:Amberannelarsen/sandbox159

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

Norge

Access the Records
CID
{{{CID2}}}
{{{CID3}}}
{{{CID4}}}
{{{CID5}}}
{{{CID6}}}
{{{CID7}}}
{{{CID8}}}
{{{CID9}}}
This article describes a collection of records scheduled to become available at FamilySearch.org.
Norway
Flag of Norway.png
Flag of Norway
NO Locator Map Norway.jpg
Map of Norway
Norway.png
Record Description
Record Type Folketelling
Collection years: 1900
Language: Norsk språk
Title in the Language Folketellingen for Norge 3 December 1900
FamilySearch Resources
Related Websites
Archive
Arkivverket


Hvorfor burde jeg se på denne samlingen?[edit | edit source]

Folketellingen omfatter alle personer i Norge 3.desember 1900. Noen deler av folketellingen har gått tapt. Manglende deler inkluderer:

 • Akershus fylke, Bærum herred (Vestre Bærum prestegjeld)
 • Aust-Agder fylke, Risør
 • Hordaland fylke, Tysnes
 • Telemark, deler av Skien
 • Vest-Agder fylke, Siredalen
 • En del av byene Bergen og Trondheim mangler også.

Hva er i denne samlingen?[edit | edit source]

Å lese disse postene[edit | edit source]

Disse opptegnelsene er på Norsk. Hvis du trenger hjelp med å lese disse oppføringene, kan du se følgende veiledninger:

Hva kan disse postene fortelle meg?[edit | edit source]

Denne folketellingen inkluderte spørsmål om:

 • Personens navn
 • Kjønn
 • Familiestilling
 • Sivilstand
 • Yrke

 • Fødselsdato og år
 • Fødested
 • Religiøs tilhørighet
 • Nasjonalitet
 • Språk

Spørsmålene som ble stilt av hver enkelt person ble registrert på form #2, Personliste over Folketallet 3. desember 1900.

Spørsmål på folketelling[edit | edit source]

Spørsmål Norsk Engelsk
1 Personernes No. Person No.
2 Personernes Navne Person's Name
3 Kjøn - Mand / Kvinder Sex: Male (M), Female (K)
4 Om bosat paa Stedet (b) eller om kun midlertidigt tilstede (mt) eller om midlertidigt fraværende (f) If residing in this place (b) or if temporarily present (mt) or temporarily absent (f)
5 For dem, som kun var midlertidigt tilstedeværende: sædvanligt Bosted For those temporarily present: regular residence
6 For dem, som var midlertidig fraværende: antagelig Opholdssted 3 December. For those temporarily absent: presumed residence on 3 December
7 Stilling i familien. (Husfar, Husmor, Søn, Datter, Tjenestetyende, Logerende hørende til Familien, enslig Logerende, Besøgende o. s. v.) (Hf, Hm., S., D., Tj., Fl., El., B.). Position in the family (Male head of household, housewife, son, daughter, servant, relatives of the family, lodger, visitors, etc.) (hf., Hm., S., D., Tj, fl., El., B.)
8 Ægteskabelig Stilling (ug., g., e., s., f.) Marital status
9 Erhverv og Livsstilling. Ogsaa Husmors eller Børns særlige Erhverv. Man angiver tydeligt og specielt Næringsvei og Forretning eller Fag, som man udøver eller arbeider i, og tillige sin Stilling i dette Erhverv. Har nogen flere Erhverv, anføres disse, Hovederhvervet først. Profession and position. Also special profession of housewife or children. Indicate clearly and specifically the livliehood and business or subject they practice or work in, and also their position in that business. If any have several occupations these are to be listed with the main occupation first.
10 Fødselsaar (samt Fødselsdag, hvis under 2 Aar) Birth year (with birthday, if under 2 years of age)
11 Fødested (For dem, der er født i samme Herred som Tællingsstedets (T), skrives Bogstavet: T,; for de øvrige skrives Herredets (eller Sognets) eller Byens Navn. For de i Utlandet fødte: Landets (eller Stedets) Navn) Birthplace. (For those born in the same district as the census place, write the letter (t), for the others write the name of the district (or parish) or the name of the city. For those born abroad: the name of the country (or place))
12 Undersåtlig Forhold (For dem, der er norske Undersåtter skrives Bogstavet: N.; for de øvrige anføres vedkommende Stats Navn) Citizenship. For those who are Norwegian subjects write the letter "N"; for others write the name of the country.
13 Trossamfund. (For dem, der tilhører den norske Statskirke, skrives Bogstavet: S.; for de øvrige anføres vedkommende Trossamfunds Navn, eller i Tilfælde, (Udtraadt, intet Samfund). Religious affiliation. (For whose who are members of the Norwegian state church, write the letter "S".; for others, the name of the religious group, or in the case of excommunication, none.
14 Sindssvag, Døvstum eller Blind. Var nogen av de anførte Personer: Døvstum? (D.), Blind? (B.), Sindssyg? (S.), Aandssvag (d.v.s. fra Fødselen eller den tidligste Barndom)? (Aa.). Insane, deaf, or blind. Were any of the people listed: deaf? (d.), blind? (b.), insane? (s.), feeble-minded (i.e. from birth or early childhood)? (Aa.).
Rubrikkerne 15 og 16 utfyldes for ethvert Bosted, hvor Personer av lappisk, finsk (kvænsk) eller blandet Nationalitet forekommer. Questions 15 and 16 are only used for residences where persons of Lappis, Finnish (Kven) or mixed nationality occur
15 Nationalitet. Norsk (n.), Lappisk, fastboende (Lf.), Lappisk, nomadiserende (Ln.), Finsk, Kvænsk (F.), Blandet (B.). Nationality. Norwegian (n.), Lapp, permanent residence (If.), Lapp, nomadic (ln.), Finnish, Kven (f.), Mixed (b.).
16 Sprog, der tales i Vedkommendes Hjem: Norsk (N.), Lappisk (L.), Finsk, Kvænsk (F.). Languages spoken in their home: Norwegian (n.), Lappish (l.), Finnish, Kven (f.).

Samlingsinnhold[edit | edit source]

Skjemaene som brukes i denne tellingen er lik de fra 1910. Hovedlistene samlet inn informasjon om boligen og personene som bodde der. Folketellingen omfattet også sjømenn ombord på norske skip i utenlandske havner.

Eksempelbilder[edit | edit source]

Hvordan søker jeg i denne samlingen?[edit | edit source]

Før du søker i denne samlingen, er det nyttig å vite:

 • Navnet på din stamfar
 • Når de ble født
 • Omtrentlig idé om hvor de bodde i 1900

Søk i indeksen[edit | edit source]

You will be able to search this collection when it is published.

Hvordan analyserer jeg resultatene?[edit | edit source]

Sammenlign hvert resultat fra søket ditt med det du vet for å finne ut om de er like. Dette kan kreve undersøkelse av flere oppføringer eller bilder. Hold oversikt over forskningen din i en forskningslogg.

Hva gjør jeg nå?[edit | edit source]

Jeg fant personen jeg var ute etter, hva nå?[edit | edit source]

 • Fortsett å søke i indeksen og poster for å identifisere andre slektninger
 • Når du leter etter en person som hadde et felles navn, se på alle oppføringene for navnet før du bestemmer deg for hva som er riktig. Vær oppmerksom på at mange personer har samme navn
 • Du må kanskje sammenligne informasjonen til mer enn én familie eller person for å ta denne beslutningen
 • Vær oppmerksom på at transkripsjonsfeil kan oppstå, som med enhver indeks

Jeg finner ikke personen jeg leter etter, hva nå?[edit | edit source]

 • Let etter forskjellige stavemåter for navnene. Du bør også se etter aliasnavn, klengenavn og forkortede navn
 • Søk i indekser og registreringer av nærliggende områder
 • Prøv alternative søkemetoder slik som bare å fylle ut søkeboksen for etternavn (eller søkeboksen for gitt navn) på landingssiden og la den andre boksen stå tom og deretter klikke på søk. Dette bør returnere en liste over alle med det bestemte navnet. Du kan deretter bla gjennom listen etter personer som kan være din stamfar
 • Det er også mulighet for at en familie ble utelatt i folketellingen

Forsknings hjelpemiddler[edit | edit source]

Følgende artikler vil hjelpe deg i din søken for din familie i Norge.

Å siterer denne samlingen[edit | edit source]

Sitater hjelper deg med å holde oversikt over steder du har søkt, og kilder du har funnet. Identifisering av kildene dine hjelper andre med å finne oppføringene du brukte.

Collection Citation:
The citation for this collection can be found on the Collection Details Page in the section Citing this Collection.
Record Citation:
When looking at a record, the citation can be viewed by clicking the drop-down arrow next to Document Information.
Image Citation:
When looking at an image, the citation is found on the Information tab at the bottom left of the screen.

Hvordan kan jeg bidra til FamilySearch Wiki?[edit | edit source]

We welcome user additions to FamilySearch Historical Records wiki articles. We are looking for additional information that will help readers understand the topic and better use the available records. We also need translations for collection titles and images in articles about records written in languages other than English. For specific needs, please visit WikiProject FamilySearch Historical Records/Guidelines for Articles.

Please follow these guidelines as you make changes. Thank you for any contributions you may provide.