Romanian Genealogical Word List

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Romanian Genealogical
Word List
RO Locator Map Romania.png
Downloadable Word List
Associated Countries

Introduction[edit | edit source]

Romanian is an inflected language. This means that the endings of words can change depending on how they are grammatically used. The words on this list may be encountered in a different form than that which is listed here. The following are endings which are commonly found.
Plural endings: -i, -e, -le, and -uri. Plural endings can change the spelling of the original word. For example, d in singular can become z in plural, a can become e.
"of" and "for": on singular words, the endings -ui, -lui, -ei, and -lei can mean "of" or "for." On plural words, the endings -or and -lor can mean "of" or "for".
"the": the endings -le and -ul can mean "the".

General Word List[edit | edit source]

A-L[edit | edit source]

Romanian English
acasă at home
acela, aceea that
acelaşi the same
acesta, această this
acolo there
act deed, record
actual present
actualmente at present
acum now, at present
adresă address
agenţie office, bureau
agentură agency
aici here
ajutor aide, assistant
al of
ăla, aia that
alaltăieri day before yesterday
albanez, -ă Albanian
alt, -ă other, another
alţii others
amiază noon
amîndoi both
an, ani year, years
anotimp season
anul nou new year
anul the year
apoi then
arabil land
arabili estates
aşa so
aşa încît so that
aseară last night, yesterday
astfel thus
atît so
băiat , băiaţi boy (s)
bărbăt male, man
biserică church
botez baptized, christened
botezaților of baptism
botezului of the baptism
bunic grandfather
bunici grandparents
burlac bachelor
ca apelativ uncle
ca like, as
ca şi as well as
that
căci for, because
cameristă chambermaid
cartier ward, district
cartier general headquarters
casă, case house(s)
casatorie marriage
casatorit, -a married
căsătorit, -ă married
căsătoriți of marriages
casetă casket
casi as well as
casnicie marriage
catolic Catholic
catre towards, to
catun hamlet
cavaler knight, bachelor
cavou burial vault
cazangiu boiler maker
ce what, who, how
ceas hour
ceasornicar clock marker
ceferist railroad worker
ceh Czech
cel, cea he, the one, that
celibatar bachelor
cercetător researcher
cerealist grain dealer
cerşetor begger
cetăţean citizen
chelner waiter
chemare vocation
chirurg surgeon
ci but
cifră figure, number
cimitir graveyard
cinci five
cincilea fifth
cînd when
cine who
cineva somebody
cîntăreţ singer
cioban shepherd
ciociu sexton, grave dig.
cirac apprentice
cîrciumar inn keeper
cirea about
cîrpaci cobbler
cît in as much, how, as
cîte How many, by
civic civil
cizmar shoemaker
clăcaş serf
cleric clergyman
clopator bell ringer
coafor hairdresser
codană girl
cojocar fur-trader
colea there
colhoznic farmer
colo there, yonder
comerciant merchant
comună village
condică register
conductor guard (railroad)
conform according to
confrate brother
contabil book keeper
contribuabil tax payer
conumele surname
copil, copii child, children
corector proof reader
coşar chimney sweeper
crăciun Christmas
crăiasă queen
crescător farmer
creştin christian
creştina to baptize
croitor tailor
croitoreasă dressmaker
cu with, of, by
cucoană lady
cui whose
cum as soon as, how
cumatru godparent
cumnat brother-in-law
cumnată sister-in-law
cumnata, cumnate sister(s)-in-law
cumnat, cumnati brother(s)-in-law
cunună to get married
cununatilor of marriages
cununie marriage
curelar harness maker
curmală date
da yes
da to give
dacă if
dădacă nurse
damă lady
dansator dancer
dar but, however
dată date
de ce why
de aceea therefore
de from, by, for, of
de dimineata in the morning
deasupra above, over
deceda to die
decedat deceased
decembrie December
decesul the death
deci therefore
decît than, only
declaraţie declaration
dedesubt below
defunct defunct, deceased
deja already, yet
dement insane
demult formerly
denumi to name
deoarece since, as, because
descendent descendant
deseară tonight
despre about, of
desubtul below, under
deviză motto, device
dimineaţă morning
dîn from, out of
dinainte before,
dinaintea before, in front of
dînsa she
dînsul he
dintre of
divorţ divorce
doamnă, doamna, doamne Mrs., lady, madam
doar only, yet, after
docher docker
dogar cooper
doisprezece twelve
doisprezecelea twelfth
domeniu estate
domiciliu residence
domn, domni Mr., gentleman
domnie kingdom
domnişoară young lady, Miss
domnitor prince, ruler
douăzeci twenty
douăzecilea twentieth
drag dear
dregător official, officer
dricar undertaker
droghist drugist
drum road, way
drumet traveller
duce duke
ducesă duchess
duduie young lady
dulgher carpenter
duminică Sunday
dumneat, -a you
dumneavoastră you (polite)
după after, according to
dupa amiaza in the afternoon
ea she
econom treasurer
ei they
el he
elev pupil
elev school boy
elevă school girl
emigrare emigration
emisar deputy
enorias parishioner
eparhie diocese
erudit scholar
estras extract
estuar estuary
etate age, old
eu I
ev age
evreieă Jewish
evreu Jew
extract de nastere birth certificate
fabricant mill owner
făcător maker, doer
factor postman
familie, -ii family (s)
fără without
fata de with regard to
fată mare maid, virgin
faţă face
făta give birth
fată, fate single girl(s)
februarie February
fecioară maid
fecior son, young man
fel din, de native of
felcer assistant surgeon
felul mortii cause of death
femeie woman
femeie, femei woman (women)
femelă female
feredelă land measurement (one eighth hectare)
fermă farm, farm house
fermier farmer
feroviar railwayman
fețele cununate marrying couple, marriage participants
fi be
fiacare each
fie either
fiecare each, every, everybody
fiece every, each
fierar blacksmith
fiică, fiice daughter(s)
fiindcă because, since
fillaţie filiation, descent
fin god child
fisier card index
fiu, fiuii son(s)
flăcău youth
florăreasă flower girl
fluviu river
fochist stoker
frate, fraţi brother(s)
fratele the brother
frizer barber
funcția occupation
funcţionar de stat civil servant
funeralii funeral
gardă guard
gardian guardian
gata ready
gazetă newspaper
gazetar journalist
geamăn twin
gemeni twins
generaţie generation
genere son-in-law
geneză origin
gestaţie pregnancy
gestionar administrator
giuere son-in-law
giuvaergiu jeweller
golf bay
gospodăr householder
gospodină house keeper
grădinar gardinar
grajdar ostlar
gravidă pregnant
grefă court office
grefier clerk of court
gripă flu, influenza
gropar grave digger
gută gout
guvernantă nurse
guvernator governor
hamal porter
hoit corpse
holeră cholera
holtel bachelor
hornar chimney sweep
hortar border
hram patron saint
iar but, and
iarnă winter
iată here is
îcetăţenire naturalization
ied kid
ieri yesterday
ieter jaundice
îmbarcare embarkation
împărat emperor
împărăteasă empress
împărăţie empire
împrejurul (a)round
în in, within, at, on
în faţa cuiva to present oneself
înainte forward, before
înapol behind
înapola behind, in back of
înăuntru inside
înăuntrul inside
încotro where
îndărăt behind
îndărătul behind
îndeletnicire occupation
indigen native
individ individual
îndreptar manual
industriaş industrialist
înec drowning
îneca to be drowned
îneît (so) that
înfia to adopt
infirmier hospital attendant
infirmieră nurse
înfrăţire brotherhood
inginer engineer
îngrijitor overseer
îngropării, îngropător of burial
înmormînta to bury
înmormîntare burial
înregistra to register
înrola to enlist
înrudire relationship
inşă aunt
însă however
însărcinată pregnant
înscrie to register
insidencă yet, still, more
înştlintare information
insul he
însura to marry
însuratoare marriage
însuşi himself, itself
întovărăşire association
între between
întrucît as, since, because
învăţător teacher
învecina to neighbor
inventar inventory
iobag serf
iscălltură signature
isiute quick(-ly)
istorie history
iugoslavă Yugoslav
iulie July
iunie June
izvor source, origin
jandarm gendarme
januarie January
jol Thursday
judecător judge
judecătorie court
judet district
județul the district
june youth
jupîn master
jupîncasă mistress, lady
jurist lawyer
jurnal newspaper
jurnalist journalist
la to, at, in
lăcătuş locksmith
lagună lagoon
lăptar milkman
latifundiar great landlord
lăutar fiddler
legea religion, the law
legitim legitimate
lele young woman
lemnar carpenter
leş corpse
librar bookseller
liman lagoon
limbaj language
lingă beside
listă list
litoral sea shore
livadă orchard
livret soldiers record
localitate locality
localnie native
locuinţă residence
locuitor inhabitant
locul the place
logodi to become engaged
logodnă engagment
logodnică bride
logodnie bridegroom
lor to them, their, theirs
lucrător worker
Iugăr area plowed in one day by two oxen, 7166 square meters
lume world, people
lună month
luni Monday
luntraş boatman

M-Z[edit | edit source]

Romanian English
măcelar butcher
măcelar butcher
magherniţă hut
maghiară Hungarian
magistrat judge
mahala suburb
mai more, about
mai May
maică mother
maistru foreman
major of age
majorat majority, full age
mal bank, coast, shore
mamă, mame mother(s)
mănăstere monastery
manifestare proof
manual handbook
manuscris manuscript
manuseris manuscript
marchiză marchioness
mare ocean
margine border
mariner sailor
mărita to marry off
măritat marriage
măritiş marriage
marţi Tuesday
martie March
martor witness
maşinist mechanic
mata you
matcă river course
matelot sailor
material documents
matineu morning
matricolă register
matricula record
matroz sailor
mătuşă aunt
meleaguri country, region
menaj housekeeping
meseriaş craftsman
meserie occupation
meşteşugar crafsman
meşteşuy trade, profession
meu my, mine
mezin youngest son
miăştiuă swamp
miazănoapte north
miazăzi south
mie thousand
miercuri Wednesday
mîine tomorrow
milă mile
militar soldier
miliţian militiaman
miliţie militia
mină mine, pit
miner miner, collier
minister office, ministry
minor under age
mire bridegroom
mirean layman
mireasă bride
mirelui of the groom
miresei of the bride
misiune mission
moarte, moarti death(s)
moasa midwife
moaşă midwife
mocirlă swamp
modistă milliner
molimă epidemic
monarh monarch
morar miller
mormint grave, tomb
mort dead, deceased, dead person
morții, morților of death
mortuar mortuary
moş old man
moşie estate
moşier landlord
moşneag old man
moştenitoare heiress
moştenitor heir
muiere woman
muierei the woman
mulatru mulatto
muncă work
muncitor worker
munte mountain
muntean mountain dweller
muribund dying person
mut mute
mutilat cripple
muzicant musician
muzician musician
namiază noon
naş godfather, sponsor
nascut born
născut born
naşi godmother
naşilor of the godparents
naşte give birth
naştere birth
naşterei of birth
natal native
naţiune nation
native native
navă ship
neam people, nation
neamţ German
nebun lunatic
negustor trader
neică uncle, brother
nelegitim illegitimate
nemţese German
nene uncle
nepoată niece, granddaughter
nepot nephew, grandson
nepoţi nephew, grandchild
neprihănit pure, immaculate
nevastă wife
nevîrstnic underage
nici nor, neither
nimeni no one
nişte some
noapte night
nobil noble
noi we
noian ocean
noiembre November
noră, nurori daughter(s)-in-law
noras town
nord north
nostru our
notar notary
notariat notary office
nouă nine
nouălea ninth
nouăsprezece nineteen
nouăsprezecelea nineteenth
nouăzeci ninety
nouăzecilea ninetieth
novice apprentice
nu no, not
numal only, alone
număr number
nume de familie surname
nume name
numele the name
nun wedding witness
nuntă wedding
o a, an
oameni people
oaste army
obirşi origin, descent
occident west
ocnas convict
octombrie October
oculist eye doctor
ocupaţie profession
odaţa once, one day
odinioară formerly
oficiu office
ofiţer officer
om man, person
optsprezece eighteen
optsprezecelea eighteenth
optulea eighth
optzeci eighty
oră hour
oraş town
orăşean townsman
orb blind man
orbi to blind
orfan orphan
orice anything, any
oricine anybody
orient the East
originar native
ostaş soldier, man
oştire army
oţelar steel worker
ovine sheep
pachebot steamer
pădure wood
paisprezece fourteen
paisprezecelea fourteenth
pălărier hatter
părinte, parinti parent(s)
părinte, părinţi father, parents
parinților of the parents
parohie, paroh parish
parohial parochial
partidă marriage
pasager passenger
paşti Easter
pastor protestant minister
păstor herdsman
pat bed, legitimacy
patrie native country
patru four
patrucezi forty
patrucezilea fortieth
patrulea fourth
pază guard
păzitor guard
paznie guard
pe on
pedestru infantry man
perceptor tax collector
periferie suburbs
pescar fisherman
pictor painter
pietrar quarry worker
pîndă guard
pivnicer cellar-keeper
plecare departure
plugar plowman
plutoner sergeant major
podgorean wine grower
pogon land measurement (one half hectare)
poliţie police
polulaţie population
pomelnic list of deceased
pomicultură fruit grower
pompier fireman
popor people
poreclă nick-name
portar porter, janitor
portăreasă porter, janitor (female)
portărel bailiff
post office
poştaş postman
posteritate posterity
potcovar blacksmith
preajmă vicinity
precum as, so as
prefaţâ preface
prenume given name
prenumele the given name, christian name
preot priest
preotul the priest, minister
presentin today
presus above
preţuitor appraiser
primar mayor
primar, vár first cousin
primăvară spring
primul the first
prin by
principesă princess
prinţ prince
prinţesă princess
printre among
prînz de in the morning
prînz după in the afternoon
prohod funeral service
prunc infant (male)
pruncă infant (female)
pustiu desert
rabia rabbi
rădăcină root, origin
raion district
răposat deceased, late
răsăit dawn, east
răzeş freeholder
recensămînt census
reclamat defendant
reconoaşte to acknowledge
reconoaştere legitimation
recrut recruit
regat, regn kingdom
religie religion
reşedintă residence, headquarters
revistă review
rit religion, denomination
rîu river
roabă slave
rob slave, prisoner
romînă Rumanian
romînese Rumanian
rotar wheelwright
ruda relative
rudă relation, kin
rudenie relationship
rus, rusă Russian
rustic village
rută route, road
to, should, that
şaiceci sixty
şaisprecece sixteen
şaisprececelea sixteenth
salahor day laborer
săptămínă week
şapte seven
şaptelea seventh
şaptepresece seventeen
şaptepresecelea seventeenth
şaptezeci seventy
sărac poor man
sărbătoare holiday
sărbătorire anniversary
sarcină pregnancy
şase six
şaselea sixth
sat village
sătean villager
săteancă village woman
satese village
sau or
său his, her
săual his, hers
scagiu water-carrier
scărmănător carder
scelerat criminal
schilod cripple
şcoală school
şcolar school, school boy
şcolăriţă school girl
se himself, herself
seară evening
secol centuary
secsul the sex
sectant sectarian
sediu headquarters
semănător sower
semnătură signature
senior lord, nobleman
septembrie September
septentrional northern
seral evening
şerb serf
serv serf
serviciu bureau
şesime sixth (part)
sextă sixth
sfert quarter
şi and
şiiar and, also, still
sîmbătă Saturday
sînge race, lineage
sirămoş ancestor
sîrb Serbian
slujbă job
slujbaş civil servant
slujitor servant
slujnică maid
soacră mother-in-law
socri parents-in-law
socru father-in-law
sol deputy
soră de caritate nurse
soră vitregă sister-in-law
soră sister
şosea highway, boulevard
soţ, soţi husband(s)
soţie, soţia, sotii wife(s)
soţul the husband
spălătoreasă laundress
spentru, pentru for, pertaining to
spre towards
stăpin owner, master,
stăpinae mistress
stăpinire property
stare status, condition
stat country
staţiune station, locality
stemă coat of arms
străbun ancestral, ancestor
străbuncă great grand mother
străbunie great grand father
stradă street
străin foreigner
strămos ancestor
strănepot great grand son
strănepoti descendants
strada the street
străvechi old, ancient
strjă guard
strungar lathe-operator
sub under, below
subsemenatul the undersigned
sucursală branch
supranum nickname
supraveghetor overseer
surd, surda deaf
surdomut deaf-mute
sus up, above
sută hundred
tăbăcar tanner
talcă father
tanti aunt
tapiter upholsterer
ţară country, state
ţarăn peasant
ţaranea peasant woman
tardiv belated
tărim region
ţărm shore
tată father
tău your
tăual yours
teren plot of ground
testament will
timp, timpuri time(s)
timplar joiner
tînăr youth
tînăr young man
tînără young woman
tineret young people
tineri young people
tinerime young girls
tinichigiu tinsmith
ţinut country, district
tipăritură publication
toboşar drummer
topitor smelter
torcător spinner
tot all
totuşi however, yet
treabă occupation
trei three
treiea third
treisprezece thirteen
treisprezecelea thirteenth
treizeci thirty
treizecilea thirtieth
trinitate trinity
trup body
trupă army, troops
tu you
turnător foundry worker
tutore guardian
ucenie apprentice
ucide to kill
un an, a
unchi uncle
unchiaş old man
unde where
undeva somewhere
unită Greek Catholic
uniune union, marriage
urmaş heir
uşier doorkeeper
văduv widower
văduvă widow
vale valley
valmeş customs officer
var primar first cousin
vară cousin
vărsat smallpox
vătaf bailiff
vechi old
vechil land-agent
vîlcea valley
vineri Friday
vînzător salesman, clerk
vîrstă age
vizitiu coachman
voi to want
voi you
vraci healer, doctor
vreun some, any
zilograf woodcarver
zămisli to procreate
zarzavagiu green grocer
zeci ten
zecilea tenth
zestre dowry
zi day
ziarist journalist
zidar mason
ziditor builder
zile days
ziler, zilier daily laborer
zis nicknamed
ziua day
ziulică day
zugrav house painter

Days of the Week[edit | edit source]

Romanian English
luni Monday
lunea on Monday
marţi Tuesday
marţea on Tuesday
miercuri Wednesday
miercurea on Wednesday
joi Thursday
joia on Thursday
vineri Friday
vinerea on Friday
sîmbătă Saturday
sîmbăta on Saturday
duminică Sunday
duminica on Sunday

Months of the Year[edit | edit source]

Romanian English
ianuarie January
februarie February
martie March
aprilie April
mai May
iunie June
iulie July
august August
septembrie September
octombrie October
noiembrie November
decembrie December

Numbers[edit | edit source]

Cardinale (masc., fem.) Ordinale
1
unu, una initul, intiia, primul, prima
2
doi, doua al doilea, a doua
3
trei al treilea, a treia
4
patru al patrulea, a patra
5
cinci al cincilea, a cincea
6
sase al saselea, a sasea
7
sapte al saptelea, a saptea
8
opt al optulea, a opta
9
noua al noualea, a noua
10
zece al zecelea, a zecea
11
unsprezece al unsprezecelea, a unsprezecea
12
doisprezece
13
treisprezece
14
paisprezece
15
cincisprezece
16
saisprezece
17
saptesprezece
18
optsprezece
19
nouasprezece
20
douazecu
21
douazeci si unu
22
douazeci si doi
23
douazeci si trei
24
douazeci si patru
25
douazeci si cinci
26
douazeci si sase
27
douazeci si sapte
28
douazeci si opt
29
douazeci si noua
30
treizeci
40
patruzeci
50
cincizeci
60
saizeci
70
saptezeci
80
optzeci
90
nouazeci
100
o suta al o sutalea, a o suta
101
o suta unu
200
doua sute
300
trei sute
1000
o mie al o miilea, a o mia
1001
o mie unu
1993
o mie noua sute nouaseci si trei
2000
doua mii
10, 000
zece mii
20, 000
douazeci de mii
1, 000, 000
un milion

Printed Resources[edit | edit source]

Romanian/English Dictionaries:

  • Sădeanu, Florenţa. English-Rumanian conversation book = Ǵhid de conversaţie englez-romîn. Bucureşti, Romania : Editura Ştiinţifica, 1963. (FHL call no. 459.8 Sa15e; microfilm 1045420 Item 2)
  • Leviţchi, Leon. Dicţionar englez-român. Salt Lake City, Utah : Filmed by the Genealogical Society of Utah, 1979. (FHL microfilm 1181561 Item 2)

Romanian dictionaries use the Romanian alphabetical order, i.e. letters with little marks above or below are alphabetized after letters without marks. Thus ă comes after a, ș comes after s, ț comes after t, etc.