Latvian Genealogical Word List

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Latvian Genealogical
Word List
Lativa in Europe.png
Latvian language.png
Downloadable Word List
No PDF available
Associated Countries

Introduction[edit | edit source]

The Latvian language is primarily spoken in Latvia. It is part of the Baltic group of the Indo-European family of languages, which includes Lithuanian and the extinct Prussian languages. Latvian and Lithuanian are unique in that they have certain archaic features that have left other languages, such as the system of pitch accents.

Latvian nouns are classified as either masculine or feminine. Therefore, adjectives must have proper masculine or feminine endings. Masculine noun endings in singular are -s, -š, is, us, and in plural are -i. Feminine noun endings in singular are -a, -e, -s, and in plural are -as, -es, -is. Masculine adjective endings in singular are -s, -š, -ais and in plural are -i, -ie. Feminine adjective endings in singular are -a, -ā and in plural -as, -ās.

Adjectives, nouns, and pronouns are declined in six cases: nominative, genitive, dative, accusative, instrumental, and locative. The endings are changed according to gender, number, and cases. Also the verb endings are changed according to persons and numbers.

The endings of words may differ from what you will find in this list. For instance, the endings -iņš, -iņa, -tis, and -te are added words to signify "little."

Latvian uses several letters in addition to the 22 that it shares with the English language (Latvian does not use q, w, x, and y). These additional letters are ā, č, ē, ġ, ī, ķ, ļ, ņ, š, ū, and ž.

Genealogical Word List[edit | edit source]

English Latvian
about, concerning par
abscess augonis
account, bill rēķins
acquaintance pazīšanās
acre akrs
administration pārvalde
administrative district pārvaldes rajons
adopted adoptēts
adulterer laulības pārkāpējs
after pēc
afternoon pēcpusdiena
against pret
age vecums
aged gados, novecojis
alderman pilsētas domnieks
alias, also known as pieņemts vārds, arī pazīstams kā
all viss, visi
also arī
also known as arī pazīstams kā
always vienmēr
ancestor, ancestors sencis, senči
and un
anniversary gadadiena, jubileja
annual, yearly ikgadējs
Apostolic apustulisks
appeared parādījās
apprentice māceklis
approximated aptuveni atbilstošs
approximately apmēram
archive arhīvs
are ir
around apkārt
arrival, immigration atbraukšana, ieceļošana
as (as you see) kā (kā jūs redzat)
as much tik daudz
asthma astma
at pie
at home mājās
at noon dienas vidū
at the same place tajā pašā vietā
aunt krustmāte, tanta
Austrian austrietis, austriešu
authorization pilnvarošana, atļauja
baby mazbērns
bachelor vecpuisis
baker maiznieks
baptism kristīšana
baptismal kristīšanas
Baptist baptists
baptized kristīts
bargeman, boatman laivinieks
baron barons
Bavarian bavarietis, bavariešu
because of dēļ
become kļūt, tapt
be, was būt, bija
before agrāk, pirms
beggar ubags
Belgian beļġietis, beļġiešu
belonging (noun) manta, piederums
belonging (verb) piederot
below legal age zem likumīga vecuma
besides, in addition to bez tam, izņemot, turklāt
betrothal saderināšanās
betrothed, engaged saderināts
between starp
bibliography bibliogrāfija
big, great liels
biography biogrāfija
birth dzimšana
birth certificate dzimšanas apliecība
births dzimšanas
black melns
bleeding asiņošana
book grāmata
border, boundary robeža
born, brought forth dzimis
born (maiden name) dzimusi (pirmslaulību uzvārds)
both abi, abas
boy zēns
brewer aldaris
brickmaker ķieġeļu ražotājs
bride (fiancee) līgava
bridegroom (fiance) līgavainis
bridge tilts
brother brālis
brother-in-law svainis
burgher, citizen pilsētnieks
burial bēres, apbedīšana
burial day apbedīšanas diena
burials bēres
buried apbedīts
but bet
butcher miesnieks
by pie
cabinet maker mēbeļu galdnieks
Calvinist kalvinists
Calvinist reformed reformētais kalvinists
cancer vēzis
card index kartotēka
carpenter galdnieks
castle pils
Catholic katolis, katoļticīgs, katoļu
Catholic confirmation katoļu iesvētīšana
cemetery kapsēta
census statistiska skaitīšana
century gadsimts
certificate apliecība
child bērns
childbed fever pēcdzemdību perioda drudzis
children bērni
christened kristīts
christening kristība
church baznīca
church minutes baznīcas protokols
church warden baznīcas uzraugs
church, partaining to church baznīcas
circa apmēram
citizen pilsonis
citizen (female) pilsone
citizen (male) pilsonis
citizen register pilsoņu saraksts
citizens pilsoņi
city lielpilsēta
civil registrar's dzimtsarakstu, civilstāvokļa aktu reġistrācijas nodaļa
clergyman garīdznieks
clerical survey garīdznieku pārskats
clothmaker, draper audumu ražotājs, manufaktūras preču tirgotājs
coachman kučieris
coat-of-arms ġerbonis
communions svētais vakarēdiens
community, township apdzīvota vieta, kopība
concubine konkubīne
conditionally baptized ar noteikumu kristīts
confirmation iesvētīšana
consent piekrišana
constipation aizcietējums
consumption, tuberculosis tuberkuloze
contents saturs
conversation saruna
convulsions satricinājums
cooper, barrel maker mucinieks
cottager laucinieks
cough (noun) klepus
cough (verb) klepot
councilman, town councilor pilsētas padomes loceklis
count (earl) grāfs
country zeme, valsts
county apgabals
court laukums
court clerk tiesas ierēdnis
court, judicial tiesa
cousin (female) māsīca
cousin (male) brālēns
cramps krampji
current apgrozībā esošs
dairy-keeper pienotavas uzraugs
date datums
daughter meita
daughter-in-law vedekla
day diena
day of baptism kristīšanas diena
day of confirmation iesvētīšanas diena
day of marriage laulības diena
day worker, day laborer dienas strādnieks
dead mirušais, mirušā, mirušie
death nāve
death certificate miršanas apliecība
deaths nāves
decade dekāde, gadu desmits
deceased mirušais
decennial katru desmito gadu
declaration of being of legal age paziņojums par to, kar ir likumīgā vecumā
declared paziņots
description apraksts
diarrhea caureja
dictionary vārdnīnca
died nomira
died without issue nomira bez rezultāta
diocese bīskapa jurisdikcijas rajons
diphtheria difterīts
directory adresu grāmata
disease slimība
dispensation, permission atļauja
district iecirknis
divorce (noun) laulības šķiršana
divorce (verb) šķirties (no vīra, sievas)
divorced šķiries
document dokuments
document date dokumenta datums
domicile pastāvīga dzīves vieta
donations ziedojumi
dropsy tūska
drowning noslīgt
duchess hercogiene
duchy hercogiste
duke hercogs
duplicate record izgatavot kopiju
dyer krāsotājs
dysentery dizentērija
each, every katrs
earl grāfs
early agri
earth (burried in) zeme, kurā ir apbedīts
east austrumi
eldest visvecākais
emergency baptism neparedzēta gadījuma kristīšana
emigrant izceļotājs
emigration izceļošana
emigration file izceļošanas kartotēka
emigration records izceļošanas protokoli
empire impērija
engagement (to marry) saderināšanās
epilepsy krītamā kaite, epilepsija
estate (property) īpašums
evangelical evanġelisks
evening vakars
extract izvilkums
family ġimene
family history ġimenes vēsture
family register ġimenes saraksts
family tree, pedigree ġimenes koks, cilts vēsture
farm worker laukstrādnieks
farmer lauksaimnieks
farmer peasant zemnieks
farmhand laukstrādnieks, algādzis
father tēvs
father-in-law vīratēvs, sievastēvs
fee atalgojums
female, feminine sieviešu
Finnish somu
firstborn pirmdzimtais
fisher zveinieks
following, next sekojošais, nākošais
for priekš
for, because of jo
foreign, strange svešs, nepazīstams
forest mežs
forester mežzinis
former iepriekšējs
formerly agrāk
formerly employed, retired agrāk nodarbināts, pensionēts
fortress cietoksnis
foundling atradenis
free agricultural laborer brīvais laukstrādnieks
friend draugs, draudzene (fem.)
from no
furniture maker mēbeļu ražotājs
future nākotne
gardener dārznieks
gazetteer oficiāls valdības laikraksts
genealogical research ġenealoġisks pētniecisks darbs
genealogy ġenealoġija
genry zemākā muižniecība
German (noun) vācietis
German (adjective) vācu
girl meitene
girl, maiden meita
given name vārds
given, gave dots, deva
godfather krusttēvs
godmother krustmāte
godparents krusttēvs, krustmāte
good labs
gout podagra
grandchild mazbērns
granddaughter mazmeita
grandfather vectēvs
grandmother vecāmāte
grandparents vecvecāki
grandson mazdēls
grave, burial site kaps, apbedīšanas vieta
great liels
great-aunt veckrustmāte
great-granddaughter mazmazmeita
great-grandfather vecvectēvs
great-grandmother vecvecmāte
great-grandson mazmazdēls
great-uncle vectēvocis
Greek Orthodox pareizticīgais
green zaļš
guardian aizbildnis
half puse
half-brother pusbrālis
half-sister pusmāsa
hamlet ciemats
he viņš
her viņu, viņas
heraldry heraldika
herdsman gans
here šeit, te
high augsts
hill kaudze
hill, mountain pakalns
his viņa
history vēsture
home, native place, homeland dzimtene
honest godīgs
hour stunda
house māja
housemaid istabene
housewife mājsaimniece
how, how are you kā (Kā jums klājas?)
how much cik daudz
hunter mednieks
husband vīrs, laulāts draugs
husband and wife vīrs un sieva
husbandman zemnieks
illegitimate nelikumīgs, nelikumīga
illegitmate child ārlaulības bērns
immigrant ieceļotājs, imigrants
immigration ieceļošana, imigrācija
imperial impērijas
in front of priekšā
in service dienestā
in the afternoon pēcpusdienā
in the evening vakarā
in the forenoon priekšpuadienā
in the morning rītā
in this place šajā vietā
index alfabētiskais satura rādītājs
index cards kartotēka
indigent trūcīgs
informant ziņu pienesējs
inhabitant with limited rights iedzīvotājs ar ierobežotām tiesībām
inheritance mantojums
innkeeper viesnīcnieks
inside iekšpuse
interment apbedīšana
introduction ievads
land ir
is ir
it tas
jaundice dzeltenā kaite
Jewish ebreju, žīdu
joiner galdnieks
journeyman amatnieks
judge tiesnesis
juryman zvērinātais
kilometer kilometrs
king karalis
kingdom karaļvalsts
knight bruņinieks
laborer nekvalificēts strādnieks
lake ezers
land zeme, valsts
land register zemes reġistrs
landlord saimnieks
large liels
last rites pēdējie rituāli
last will testaments
late (p.m.) vēlu
late (deceased) nelaiķis
latter pēdējais
law likums
left (direction) kreisā puse
left, remaining atlikušais
legal likumīgs
legal age, majority likumīgs vecums, pilngadība
legal age, minority likumīgs vecums, nepilngadība
legitimate likumīgs, laulībā dzimis
lesser mazākais
let; leave, allow ļaut, laist
library bibliotēka
lineage books izcelšanās grāmatas
linen wear audekla apgġērbs
Lithuanian lietuvietis, lietuviešu
little daughter maza meita
little son mazs dēliņs
little, small mazs
living, alive dzīvs
locksmith atslēdznieks
low zems
lower zemāks
Lutheran luterticīgais
maid, servant girl kalpone
male, masculine vīriešu kārtas
man who assists in childbirth vecmāte, akušiere
map karte
market tirgus
marriage laulība
marriage banns uzsaukšana pirms laulībām
marriage certificate laulības apliecība
marriage contracts laulības līgums
marriage intentions nodoms precēties
marriage license laulības licence
marriage records laulību ieraksti
marriage supplements laulību papildinājumi
married precēts
married couple precēts pāris
mason, bricklayer mūrnieks
master meistars
maybe varbūt
mayor pilsētas galva
measles masalas
member loceklis
membership list locekļu saraksts
merchant lieltirgotājs
midday pusdiena, dienas vidus
midnight pusnakts
midwife akušiere, vecmāte
mile jūdze
military karaspēks
mill dzirnavas, fabrika
miner kalnracis, ogļracis
minor, under legal age nepilngadīgais
minorities, ethnic mazākums, etniska minoritāte
Miss jaunkundze
money nauda
month mēnesis
morning rīts
mother māte
mother-in-law vīramāte, sievasmāte
mountain kalns
Mr. kungs
Mrs. kundze
mumps cūciņa (med.)
municipality, parish apgabals
name vārds
named nosaukts
named, alias nosaukts pieņemtā vārdā
names vārdi
neighbor kaimiņš
neighborhood kaimiņi
nephew brāļadēls, māsasdēls
never nekad
new jauns
newborn jaunpiedzimis
newspaper avīze, laikraksts
next to blakus
niece brāļameita, māsasmeita
night nakts
no, non nē, neviens
nobility aristokrātija, dižciltība
nobleman dižciltīgais
noon dienas vidus
north ziemeļi
north-east ziemeļaustrumi
north-west ziemeļrietumi
Norwegian norvēġis, norvēġu
not ne
not yet vēl ne
notary notārs
nothing nekas
notices, miscellaneous records paziņojumi
number numurs
obituary paziņojums par nāves gadījumu, nekrologs
occupation nodarbošanās, profesija
of legal age likumīgā vecumā
of which kura
of, from no
office amats, birojs
official, registrar ierēdnis, amatpersona
often bieži
old vecs
older, elder vecāks
oldest, eldest visvecākais
on, upon, at uz, pie
once removed pirmajā pakāpē
one viens
only tikai
or vai, jeb
orphan bārenis
orphans court bāreņu tiesa
Orthodox pareizticīgais
other, next otrs, cits
out ārā
outside ārpuse
over pāri
page lappuse
painter krāsotājs, gleznotājs
parents vecāki
parents-in-law vīra vecāki, sievas vecāki
parish draudze
parish minister, pastor draudzes mācītājs
parish office draudzes birojs
parish register draudzes locekļu saraksts
past pagātne
peasant zemnieks
pedigree cilts vēsture
performed izpildīja, izpildīts
perhaps iespējams, laikam
period of time laika posms
periodical, magazine periodisks izdevums, žurnāls
permission atļauja
place vieta
place of birth dzimšanas vieta
place of residence dzīves vieta
place, put, impose likt, uzlikt
plague sērga, mēris
planter, farmer lauksaimnieks, zemkopis
pneumonia plaušu karsonis
policeman policists
Polish poļu
poor nabags
population iedzīvotāji
population register iedzīvotāju saraksts
Portuguese portugālis, portugāļu
posts banns uzsaukšana pirms laulībām
pregnant grūta
previous, preceding iepriekšējais
priest priesteris
prince princis
princess princese
principality valdniecība
profession valdniecība
profession nodarbošanās, profesija
proof pierādījums, pārbaude
property owner, -s zemes īpašnieks, -i
proprietor īpašnieks
Protestant protestants
province province
provincial provinciāls, provinces
publican muitinieks
publish publicēt, izdot
queen karaliene
real estate registers nekustamu īpašumu saraksts
received saņēma, saņemts
records ieraksti
red sarkans
refl. possessive adj. his, her own savs, sava
reflexive pronoun self pats, pati (viņš pats, viņa pati)
Reformed reformēts
region rajons
register saraksts
related radniecīgs
relationship radniecība
relative radinieks
religion reliġija
religious affiliation reliġiskā apvienošana
remarks piezīmes
residence dzīves vieta
residing dzīvojot
retired person pensionārs
retirement aiziešana pensijā
right (direction) labā puse
right away, immediately tūlīt, uzreiz
river upe
road ceļš
Roman Catholic katoļticīgais
ropemaker virves ražotājs
royal karalisks
royal-imperial karaliskās impērijas
Russian krievs, krievu
said, stated pateikts
sailor jūrnieks, matrozis
same, alike; similar tas pats, vienāds; līdzīgs
scarlet fever skarlatīna
school skola
scribe rakstu mācītājs
seamstress šuvēja
see redzēt, eparhija
seizures lēkme
seller, vendor tirgotājs pārdevējs
servant kalps
service, employment darbs
sex dzimums
sexton ķalps
she viņa
shepherd gans
ship, boat kuġis
shoemaker kurpnieks
shopkeeper veikala īpašnieks
siblings, brothers and sisters brāļi un māsas
signature paraksts
since kopš tā laika
single viens pats
single, unmarried neprecēts
sister māsa
sister-in-law svaine
smallpox bakas
smith kalējs
soapmaker ziepju ražotājs
society (genealogical) apvienība (ġenealoġiskā)
soldier kareivis
solemnization of marriage svinīgā laulības izpildīšana
son dēls
son-in-law znots
south dienvidi
south-east dienvidaustrumi
south-west dienvidrietumi
spa, bath dziedniecības avots
Spanish spāņu
spouse laulāts draugs, laulāta draudzene
state valsts
state (adj.), of the state valsts
state archives valsts arhīvs
state of condition stāvoklis
stepbrother, half-brther pusbrālis
stepchild pabērns
stepdaughter pameita
stepfather patēvs
stepmother pamāte
stepsister, half-sister pusmāsa
stepson padēls
still vēl
still living, surviving vēl, dzīvo, palika dzīvs
stillborn nedzīvs piedzimis
stillborn child nedzīvs piedzimišais bērns
street iela
stroke trieka (med.)
sub-district apakšrajons
surname, last name uzvārds
survivors dzīvi palikuši
Swedish zviedru
swelling, tumor audzējs, tumors
Swiss šveicietis, šveiciešu
tailor drēbnieks, skroderis
tanner ādminis
tavern keeper krodzinieks
tax ledger nodokļu virsgrāmata
taxation nodokļu sistēma
teacher skolotājs
teething zobu nākšana
temporary pārejošs, pagaidu
tenant farmer saimniecības nomnieks
that (demonstrative) tas, tā
that (know that he did) ka (Zinia, ka viņš normira!)
the deceased mirušais, mirušā, mirušie
the following day nākošā diena
the late, blessed (My late father) nelaiķis (Mans nelaiķa tēvs)
the Lord tas Kungs
the previous day iepriekšējā diena
the same tas pats, tā pati
the same day tā pati diena
the undersigned parakstījušies, parakstījies
their viņu
there tur
these šie, šī
they viņi, viņas
this šis, šī
this place šī vieta
those tie, tās
through caur, cauri
time laiks
time of birth dzimšanas laiks
times laiki
tithing desmitā tiesa
tithing book desmitās tiesas grāmata
to baptize kristīt
to be būt
to become kļūt
to become engaged saderināties
to buy pirkt
to die mirt
to have, I have Dative + būt, man ir
to live dzīvot
to marry precēt, apprecēties
to want gribēt
to, after, according to pēc
today šodien
together kopā
tomorrow rīt
toward pret, uz
town pilsēta
trade, occupation tirdzniecība
trader, merchant tirgotājs
tumor audzējs, tumors
twin dvīnis
twins dvīņi
typhoid fever vēdertīfs
uncle tēvocis
under apakšā, zem
unknown nezinams
unmarried neprecēts
upon uz, pēc, virs
upper augšējais, augstākais
us mūs
valley ieleja
various dažāds
via caur
village ciems
village mayor ciema vecākais
village official ciema amatpersona
virgin jaunava
volume, book grāmatas sējums
voting register balsošanas saraksts
warden komandants
was bija
was baptized tika kristīts
was born, brought forth piedzimis
we mēs
weakness vājums
weakness of old age vecuma vājums
weaver audējs
wedding kāzas, laulības
week nedēļa
were bija
west rietumi
what kas, ko, kāds
wheelwright ratnieks
when kad
where kur
where to kurp, uz kurieni
which kurš, kāds
white balts
who kas
whooping cough garais klepus
whore ielasmeita, prostitūta
why kāpēc
widow atraitne
widower atraitnis
wife sieva
will, testament testaments
will (verb) gribēt, vēlēties
with ar
without bez
witness liecinieks
woman sieviete
wooden shoe maker koka kurpju ražotājs
worthy cienīgs, cienīga
year gads
yeoman sīkmuižnieks
yesterday vakar
yesterday's vakardienas
young jauns
youth, unmarried man jauneklis

Numbers[edit | edit source]

Cardinal[edit | edit source]

English Latvian
1 viens, viena
2 divi, divas
3 trīs
4 četri, četras
5 pieci, piecas
6 seši, sešas
7 septiņi, septiņas
8 astoņi, astoņas
9 deviņi, deviņas
10 desmit
11 vienpadsmit
12 divpadsmit
13 trīspadsmit
14 četrpadsmit
15 piecpadsmit
16 sešpadsmit
17 septiņpadsmit
18 astoņpadsmit
19 deviņpadsmit
20 divdesmit
21 divdesmit viens
22 divdesmit divi
23 divdesmit trīs
24 divdesmit četri
25 divdesmit pieci
26 divdesmit seši
27 divdesmit septiņi
28 divdesmit astoņi
29 divdesmit deviņi
30 trīsdesmit
31 trīsdesmit viens
40 četrdesmit
50 piecdesmit
60 sešdesmit
70 septiņdesmit
80 astoņdesmit
90 deviņdesmit
100 simts
200 divsimt
1000 tūkstoš

Ordinal[edit | edit source]

English Latvian
1st pirmais, pirmā
2nd otrais, otrā
3rd trešais, trešā
4th ceturtais, ceturtā
5th piektais, piektā
6th sestais, sestā
7th septītais, septītā
8th astotais, astotā
9th devītais, devītā
10th desmitais, desmitā
11th vienpadsmitais, vienpadsmitā
12th divpadsmitais, divpadsmitā
13th trīspadsmitais, trīspadsmitā
14th četrpadsmitais, cetrpadsmitā
15th piecpadsmitais, piecpadsmitā
16th sešpadsmitais, sešpadsmitā
17th septiņpadsmitais, septiņpadsmitā
18th astoņpadsmitais, astoņpadsmitā
19th deviņpadsmitais, deviņpadsmitā
20th divdesmitais, divdesmitā
21st divdewmit pirmais, divdesmit pirmā
22nd divdesmit otrais, divdesmit otrā
23rd divdesmit trešais, divdesmit trešā
24th divdesmit ceturtais, divdesmit centurtā
25th divdesmit piektais, divdesmit piektā
26th divdesmit sestais, divdesmit sestā
27th divdesmit septītais, divdesmit septītā
28th divdesmit astotais, divdesmit astotā
29th divdesmit devītais, divdesmit devītā
30th trīsdesmitais, trīsdesmitā
31st trīsdesmit pirmais, trīsdesmit pirmā
40th četrdesmitais, četrdesmitā
50th piecdesmitais, piecdesmitā
60th sešdesmitais, sešdesmitā
70th septiņdesmitais, septiņdesmitā
80th astoņdesmitais, astoņdesmitā
90th deviņdesmitais, deviņdesmitā
100th simtais, simtā
200th divsimtais, divsimtā
1000th tukstošais, tukstošā

Dates and Times[edit | edit source]

Months[edit | edit source]

English Latvian
January janvāris
February februāris
March marts
April aprilis
May maijs
June jūnijs
July jūlijs
August augusts
September septembris
October oktobris
November novembris
December decembris

Days of the Week[edit | edit source]

English Latvian
Sunday svētdiena
Monday pirmdiena
Tuesday otrdiena
Wednesday trešdiena
Thursday ceturtdiena
Friday piektdiena
Saturday sestdiena