Historical Maps of Sweden Word List

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

Sweden Gotoarrow.png Historical Maps of Sweden Gotoarrow.png Historical Maps of Sweden Word List

This word list is intended to help you as you search the Lantmäteriet website, the Sveriges äldsta storskaliga kartor - databasen GEORG, and Krigsarkivets kartor och ritningar database.

Word List[edit | edit source]

Swedish Abbrev. English
alfabetiska registret
a alphabetical register of the maps and documents for a locality
aln length measurement 0,5938 meter (1 aln = 2 fot = 4 kvarter = 24 verktum)
angränsande angr
arealavmätning
area measurement
avvittring av allocation
avhandling (grundavh) avh
avmätning avm
avrösningsjord (skog m m) avr is land that cannot be ploughed
avstyckning avst subdivision
avsöndring avs subdivision without boundries
avvägning
leveling
betesmark
pasture land
byggnadsplan bpl
delning d division, partition
enskifte
the land reform between about 1803 - 1827
fastighet fast property unit
fastighetsbestämning fbst property definition
fastighetsreglering frgl reallotment
fastställd fst
geometrisk avmätning
geometric measuring
geometrisk jordebok
name of a collection of geometric maps that were bound into a book used for tax purposes.
grundkarta gk
gränsbestämning gb, grbst boundary decisions
hägnadsdelning hd
hemmansklyvning hkl the process of dividing a home / property, usually for the purpose of multiple heirs. There were restrictions as to how many times a property could be divided.
impediment (värdelöst) imp land that cannot be used for anything
indelningsförrättning indf
inlösningsförrättning inlf
inrösningsjord (åker m m) inr land that has been ploughed and improved, or that could be improved.
inställd inst
jordregister JR manual real property register
järnväg jv railway
järnvägsstation jvst railway station
karta k map
kopia kop copy
laga skifte ls a set of land reform rules that were used from 1828 up to essentially 1928.
laga skifte hävdeförteckning
the owners that belonged to each skifteslott before the lagaskifte
laga skiftesakt
the collection of a map and supporting documents
laga skiftesdelningsbeskrivning
the owners that received each lot after the lagaskifte.
laga skifteshandlingar
minutes, appendices, tables listing the owners
lagfart lagf registration of ownership, registered ownership
legaliseringsförrättning legf legalisation procedure
likvidförrättning lf
lagakraftvunnen lkrv
lägenhet läg dwelling unit
mantalssättning mtls
mätning
measuring
nybygge nyb
plan mindre (karta) plm
plan större (karta) pls
protokoll
record of minutes, or a sessions
rullad (karta) r
reglering regl regulation
rågångsförrättning rf
rågång råg
rågångsåtgärd
boundary measurements
samfälld, samfällighet samf association, community, cooperative
sk,smst k sammanställningskarta sk, smst k
sammanföringsförrättning smf
sammanläggning sml
stamfastighet stamf residual property unit
storskifte ss the first land reform regulation beginning in 1757.
stängselåtgärd
fencing measurements
servitutsutbrytning su
sämjedelning
a private division of land without authorities
tomtindelning ti
tomtmätning tm
torrläggning torrl
undanröjd undanr
utomplansbestämmelser upl
uppdelning uppd
uppgrundning uppgr
upplåtelse uppl grant
uppstakning uppst
uppstakning
boundary marking
utbrytning utbr
utjord utj
utredning utr
utstakning övrigt, gränsåtgärd
same as above
vid akten va
vägdelning vd
”vidlyftiga handlingar” VH
vägförrättning vägf, vf
vägmark vägm
ägofredslagen (förening enl) ägofred
ägomätning ägom measuring of properties
ägoutbyte äu documents describing the trade of land between 2 or more parties.
ändring ändr
ängsjämkning
adjustment with meadows when the arable land was distributed
ägostyckning äs
övrigt
the remaining
övrigt, gränsbestämning
the remaining and boundary decisions

References[edit | edit source]

Lantmäteriet, "Förkortningar i arkivregister mm" (PDF), Lantmäteriet Gävle 2012