Armenian Genealogical Word List

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Armenian Genealogical
Word List
Map of Armenian Speaking Areas.png
Downloadable Word List
Handwriting Help

Associated Countries


This list contains Armenian words with their English translations. On most computers, CTL+F will search this page for the word you wish to translate. The words included here are those that you are likely to find in genealogical sources. If the word you are looking for is not on this list, please consult an Armenian-English dictionary, the online Nayiri dictionary, or other Armenian dictionaries listed at Nayiri.com - Armenian dictionaries. The Գրաբարի բառարան (Old Armenian dictionary) is particularly helpful.

Alphabetical Order[edit | edit source]

Աա Բբ Գգ Դդ Եե Զզ Էէ Ըը Թթ Ժժ Իի Լլ Խխ Ծծ Կկ Հհ Ձձ Ղղ Ճճ Մմ Յյ Նն Շշ Ոո Չչ Պպ Ջջ Ռռ Սս Վվ Տտ Րր Ցց ՈՒու Փփ Քք և Օօ Ֆֆ

Spelling and reforms[edit | edit source]

Because the majority of available genealogical records for Armenia were created before the mid-1920s, most of them will be written using Classical Armenian orthography.

  • իւ became յու (For example: գիւղ -> գյուղ)
  • ւ became վ (For example: թիւ -> թիվ)
  • յ became հ (For example: Յակոբ -> Հակոբ)


See Armenian Orthography reform and Classical Armenian orthography for additional details and examples about the changes.

Paleography[edit | edit source]

Key Words[edit | edit source]

To find and use specific types of Armenian records, you will need to know a few key words in Armenian. This section gives key genealogical terms in English and Armenian.


English Armenian
age տարիք
baptism մկրտություն, մկրտութիւն
birth ծնունդ
burial թաղում
church եկեղեցի
city քաղաք
date (day) ամսաթիվ, ամսաթիւ
day օր
death մահ
father հայր
female իգական
husband ամուսին
index/list ցուցակ
lawful օրինավոր
male արական
marriage ամուսնություն, պսակ
metrical book չափաբերական մատեան, չափաբերական մատյան
month ամիս
mother մայր
name, given անուն
name, surname ազգանուն
number թիվ, թիւ
parents ծնողներ
single, unmarried ամուրի
village գյուղ, գիւղ
wife կին
year տարի

Months (Eastern/Western Armenian)[edit | edit source]

January - հունվար / Յունուար
February - փետրվար / Փետրուար
March - մարտ / Մարտ
April - ապրիլ / Ապրիլ
May - մայիս / Մայիս
June - հունիս / Յունիս
July - հուլիս / Յուլիս
August - օգոստոս / Օգոստոս
September - սեպտեմբեր / Սեպտեմբեր
October - հոկտեմբեր / Հոկտեմբեր
November - նոյեմբեր / Նոյեմբեր
December - դեկտեմբեր / Դեկտեմբեր

Numbers[edit | edit source]

Cardinal numbers
1 - մեկ
2 - երկու
3 - երեք
4 - չորս
5 - հինգ
6 - վեց
7 - յոթ
8 - ութ
9 - ինը
10 - տաս
11 - տասնմեկ
12 - տասներկու
13 - տասներեք
14 - տասնչորս
15 - տասնհինգ
16 - տասնվեց
17 - տասնյոթ
18 - տասնութ
19 - տասնինը
20 - քսան
30 - երեսուն
40 - քառասուն
50 - հիսուն
60 - վաթսուն
70 - յոթանասուն
80 - ութսուն
90 - իննսուն
100 - հարյուր
200 - երկու հարյուր
300 - երեք հարյուր
400 - չորս հարյուր
500 - հինգ հարյուր
600 - վեց հարյուր
700 - յոթ հարյուր
800 - ութ հարյուր
900 - ինը հարյուր
1000 - հազար

Ordinal numbers
first - առաջին
second - երկրորդ
third - երրորդ
fourth - չորրորդ
fifth - հինգերորդ

Dates[edit | edit source]

Dates are usually formed by adding "ի" to the end of the month name and "ին" to the end of the number for the specific day.

Examples:
դեկտեմբերի մեկին (December 1st)
դեկտեմբերի երկուսին (December 2nd) **this is an exception**
դեկտեմբերի չորսին (December 4th)
դեկտեմբերի իննին (December 9th) **this is an exception, "ինը" becomes "ինն" then add the regular "ին" ending**

General Word List[edit | edit source]

Ա[edit | edit source]

Armenian English
ազատ free
ազգ nation, people
ազգանուն surname, family/last name
ազգություն nationality
աղջիկ girl
ամիս month
ամսաթիվ date
ամուսին husband
ամուսնալուծում divorce
ամուսնացած married
ամուսնություն marriage
ամուրի unmarried, single
անգործ unemployed
այս this
այստեղ here
այստեղից from here
այսօր today
այր man, husband
այրի widow, widower
աներ father-in-law (wife's father)
անծանոթ unknown, unfamiliar, stranger
անձ person
անձնագիր passport, certificate
անդամ member
անուն name
ապահարզան divorce
ապրիլ April
առաջին first
առավոտյան in the morning
Աստված, Աստուած God
Աստվածածին Mother of God, Our Lady, the Blessed Virgin, the Virgin
արական male
արհեստ profession, occupation, trade

Բ[edit | edit source]

Armenian English
բալիկ baby, child
բայց but
բանակ army
բժիշկ doctor
բնակավայր residence
բնակարան dwelling, residence, apartment
բնակիչ resident, inhabitant

Գ[edit | edit source]

Armenian English
գաղթական refugee, emigrant
գավառ, գաւառ province, region
գերեզման grave
գերեզմանոց cemetery
գիշեր night
գիրք book
գյուղ, գիւղ village
գյուղացի villager
գործարան factory, plant, mill
գրագետ literate

Դ[edit | edit source]

Armenian English
դա that
դատավոր judge, magistrate
դավանանք, դավանություն / դաւանութիւն faith, belief, religion
դարբին blacksmith
դեկտեմբեր December
դեղագործ pharmacist, apothecary, druggist
դերձակ tailor
դրոշմել to seal, anoint
դրություն, դրութիւն situation, state, position
դու you (informal)
դուստր daughter
դուք you (formal)

Ե[edit | edit source]

Armenian English
Եգիպտոս Egypt
եթե if
եկեղեցի church
եղբայր brother
ես I
եւ, եվ, և and
երաշխաւոր, երաշխավոր sponsor, witness
երբ when
երեխա child
երեկ yesterday
երեկո evening
երեկոյան in the evening
երեք three
երիտասարդ young
երկար long, extended
երկիր country
երկրորդ second
երկու two
Երկուշաբթի Monday
երրորդ third
Երրորդություն trinity

Զ[edit | edit source]

Armenian English
ԶԱԳՍ ZAGS [based on the Russian acronym--ЗАГС (Запись акта гражданского состояния) --for civil registration]
զավակ child
Զատիկ Easter
զարմիկ cousin
զբաղում occupation
զինվոր soldier
զոքանչ mother-in-law (wife's mother)

Է[edit | edit source]

Armenian English
է is
էգուց tomorrow
էջ page

Ը[edit | edit source]

Armenian English
ընկեր friend, companion
ընտանեկան family, household, domestic
ընտանիք family

Թ[edit | edit source]

Armenian English
թաղամաս town district, neighborhood
թաղել to bury
թաղման of the burial
թաղում burial, funeral
թեմ diocese
թերթ sheet, page
թէ if, that, whether, perhaps
թիվ, թիւ number
թոշակ pension
թոռ grandchild
թուղթ paper
թույլտվություն permission, consent

Ժ[edit | edit source]

Armenian English
ժամ hour
ժամագործ watchmaker
ժամանակ time
ժառանգ heir

Ի[edit | edit source]

Armenian English
ի (preposition) to, into, upon, at, from, out of, by
իգական female
ինը nine
ինչ what
ինչպես how, as
ինչպիսի what, what kind of
ինչու why
ինչքան how much
իրավաբան lawyer

Լ[edit | edit source]

Armenian English
լեզու language
լեռ mountain
լիճ lake
լծակից spouse
լուսավորիչ (Գրիգոր Լուսավորիչ) enlightener (Grigor Lusavorich - St. Gregory the Illuminator)

Խ[edit | edit source]

Armenian English
խանութ shop, store
խաչ cross
խաչեղբայր groomsman

Ծ[edit | edit source]

Armenian English
ծառա servant
ծառայող servant, employee
ծերություն, ծերութիւն old age, senility
ծննդավայր place of birth
ծնողներ parents
ծնունդ birth
ծոռ great-grandchild

Կ[edit | edit source]

Armenian English
կաթոլիկ Catholic
կամ or
կանոնագետ lawyer, jurist, attorney
կապ connection, relationship
կավագործ potter
կատարել to do, execute, carry out
կատարիչ one who performs/executes something
կատարող one who performs/executes something
կարմրուկ measles
կարուհի seamstress
կացութիւն status, situation
կին woman, wife
հիվանդություն / հիւանդութիւն disease, sickness, weakness
կնքահայր godfather
կնքահոր godfather
կնքամայր godmother
կնքամոր godmother
կոշկագործ shoemaker
կոշկակար shoemaker, cobbler
կոչում rank, status, title
կրոն religion
կրթություն education, training
կույս maiden, young girl, virgin

Հ[edit | edit source]

Armenian English
համար for, number
հայ Armenian
հայադավան belonging to the Armenian Apostolic Church/faith
հայաստանցի inhabitant of Armenia, born in Armenia, from Armenia
հայերեն Armenian language
հայոց of/from/pertaining to Armenians/Armenia
հայր father
հայրանուն patronymic
հանգուցյալ the deceased, the late
հանրապետություն republic
հաջորդ next, following
հասցե, հասցէ address
հավանություն, հաւանութիւն approval, consent, agreement
հարեվան neighbor
հարս daughter-in-law, bride
հարսանիք wedding, wedding party
հետ with
հետնորդ descendant
հետո afterwards
հիմա now
հին old
հինգ five
հինգշաբթի Thursday
հիշատակարան journal, memoir
հիվանդ sick
հիվանդանոց hospital
հյուսիս north
հյուսն carpenter
հյուր guest
հոգեդուստր goddaughter
հոգեհայր godfather
հոգեհաց funeral feast
հոգեմայր godmother
հոգի person, soul, spirit
հոկտեմբեր October
հող earth
հողագործ farmer
հովվական shepherd, herdsman
հոր, hօր father [declined form]
հորաքույր aunt (father's sister)
հորեղբայր uncle (father's brother)
հորում burial
հպատակ citizen, subject
հպատակություն citizenship
Հռոմեական կաթոլիկ Roman Catholic
հուլիս July
հունադավան orthodox
հունիս June
հունվար January

Ձ[edit | edit source]

Armenian English
ձախ left
ձմեռ winter
ձոր gorge, ravine, canyon

Ղ[edit | edit source]

Armenian English
ղեկավար leader, manager

Ճ[edit | edit source]

Armenian English
ճարտարապետ architect

Մ[edit | edit source]

Armenian English
մականուն surname, nickname
մահ death
մահանալ to die
մահացած dead
մահվան, մահուան of death
մայիս May
մայր mother
մանկաբարձուհի midwife
մանկատուն orphanage
մաս part
մասին about
մասնագետ specialist, expert
մասնագիտություն profession, occupation
մատեան book, register
մատյան book, register
մարդ man, person
մարդահամար census
մարզ region, district
մարտ March
մեծ big, large
մեկ one
մենք we
մեջ in
մեռած dead
միայնակ single, alone
միջոց means
մեռնել to die, pass away
մկրտել to baptize
մկրտություն, մկրտութիւն baptism
մոտ near
մորաքույր aunt (mother's sister)
մորեղբայր uncle (mother's brother)

Յ[edit | edit source]

Armenian English
յոթ seven

Ն[edit | edit source]

Armenian English
նա he/she/it
նախապապ great-grandfather
նախկին former, previous
նահանգ province, region, state
ներքոստորագրյալ undersigned
նման similar
նշան sign, symbol
նոյեմբեր November
նոր new
նրա his/her/its
նրանք they
նույն same

Շ[edit | edit source]

Armenian English
շաբաթ Saturday, week
շատ much, very
շիրիմ tomb, grave
շրջան region, area

Ո[edit | edit source]

Armenian English
ոչ no
ոչինչ nothing
ոսկերիչ goldsmith, jeweler
ով who
որ that, which
որբ orphan
որբանոց orphanage
որդի son
որմնադիր bricklayer, mason
որպես, որպէս how, as
որտեղ where

Չ[edit | edit source]

Armenian English
չափաբերական metrical
չորեքշաբթի Wednesday
չորս four

Պ[edit | edit source]

Armenian English
պաշտոն, պաշտօն occupation, position, job
պապ grandfather
պատճառ cause, reason
պետական state, national, public
պսակվել to get married

Ջ[edit | edit source]

Armenian English
ջահել young

Ռ[edit | edit source]

Armenian English
ռուս Russian
ռուսական Russian
Ռուսաստան Russia

Ս[edit | edit source]

Armenian English
սեպտեմբեր September
սեռ gender
սկեսրայր father-in-law (husband's father)
սկեսուր mother-in-law (husband's mother)
ստորագրություն signature
սուրբ holy, sacred, saint

Վ[edit | edit source]

Armenian English
վախճանվել to pass away, to die
վաղը tomorrow
վասն for, on account of, for the sake of
վարորդ driver, chauffeur
վարսավիր hairdresser
վերին upper
վերք wound
վեց six
վիճակագրություն statistics
վկա witness
վկաներ witnesses
վկայական certificate
վրա on
Վրաստան Georgia (country)

Տ[edit | edit source]

Armenian English
տալ to give
տալ sister-in-law (husband's sister)
տաճկահայ Armenian living in Turkey
տանտեր landlord
տանտիրուհի housewife, landlady
տաս ten
տատ grandmother
տարածք area, territory
տարեկան years, age
տարի year
տարիք age
տեղ place, spot, location
տղա boy, son
տղամարդ man
տոհմանուն surname, family name
տուն house

Ր[edit | edit source]

Armenian English
Ց[edit | edit source]

Armenian English
ցեղասպանություն genocide, massacre, pogrom
ցուցակ list, index

ՈՒ[edit | edit source]

Armenian English
ու and
ութ eight
ուղղափառ orthodox
ում who, whom
ուռուցում swelling, puffing up
ուստի therefore, where
ուսուցիչ teacher
ուր where
ուրբաթ Friday
ուրեմն therefore, then, so
ուրիշ other, different

Փ[edit | edit source]

Armenian English
փեսա son-in-law, groom
փեսաքույր sister-in-law (sister of the son-in-law)
փետրվար February
փողոց street, road
փոքր small, little

Ք[edit | edit source]

Armenian English
քահանա priest, clergyman
քաղաք town, city
քաղաքացի citizen
քաղաքացիություն citizenship
քանզի for, as, because
քանի how many
քավոր godfather, godparent
քենակալ brother-in-law (husband of the wife's sister)
քենի sister-in-law (wife's sister)
քեռակին aunt (uncle's wife)
քեռի uncle (mother's brother)
քեռորդի nephew (sister's son)
քիչ little, few, some
քույր sister

և[edit | edit source]

Armenian English
և and

Օ[edit | edit source]

Armenian English
օգնական assistant, helper
օգոստոս August
օժիտ dowry
օկրուգ (Russian - округ) region, district, territory, area
օր day
օրացույց calendar
օրենք law
օրինավոր lawful
օրիորդ maiden, girl, unmarried woman

Ֆ[edit | edit source]

Armenian English
ֆաբրիկա factory, mill
Ֆրանսիա France